Digital Marketing SEM ( SEO + PPC )

SEM หรือ Search Engine Marketing คือ การทำการตลาดผ่านเครื่องมือค้นหาบนอินเตอร์เน็ต ซึ่งประกอบไปด้วย ส่วนของ Organic Search เป็นส่วนผลการค้นหาจากระบบของ Search Engine โดยเรียกการทำการตลาดในส่วนนี้ว่า SEO (Search Engine Optimization) และส่วนของPaid Search หรือ Search Advertising ซึ่งเป็นส่วนของโฆษณาที่มีค่าใช้จ่ายเป็นรายคลิ๊กในรูปแบบของ PPC (Pay Per Click)


1.SEO หรือ Search Engine Optimization คือ วิธีการปรับแต่งเว็บไซต์ซึ่งรวมถึงการปรับปรุงเนื้อหาและการเพิ่มลิงค์ที่มีคุณภาพมายังเว็บไซต์ เพื่อให้เว็บไซต์ติดอยู่ในอันดับต้นๆ บน Search Result Page หรือหน้าแสดงผลการค้นหาของ Search Engine อาทิ Google, Yahoo!, Bing เป็นต้น


2.Google Adwords หรือ Google PPC (Pay per Click) คือส่วนหนึ่งของพื้นที่การโฆษณาในหน้าค้นหาของ Google ซึ่งเมื่อ Click เข้าไปแต่ละครั้ง ก็จะมีค่าใช้จ่ายเป็นPPC แต่ละครั้งที่ Click ดังนั้น มันจึงแตกต่างกับการทำเอสอีโอ (SEO) ซึ่งไม่มีค่าใช้จ่ายดังกล่าวอย่างไรก็ตาม การทำ PPC สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและติดอันดับของGoogle ได้ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว บริการนี้จึงเหมาะมากสำหรับผู้ที่ต้องการเจาะกลุ่มเป้าหมายทางการตลาดออนไลน์ เพื่อกระตุ้นยอดขายของธุรกิจ


SEO Service
Keep your website at the top of search rankings with
search engine friendly page architecture and keyword selection.

Get A Free Quote / Need a Help ? Contact Us